สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด
Mahidol University Savings and Credit Co-Operative, Limited
ระบบบริการสมาชิก (Member Service System)
 
**เงื่อนไขในการเปลี่ยนรหัสระบบข้อมูลสมาชิก**

1. กรอกเลขทะเบียนสมาชิก
2. กรอกรหัสบัตรประชาชนของสมาชิก
3. กรอกวันเดือนปีเกิดของสมาชิก
4. เมื่อกรอกครบทุกช่องเเล้ว ติ๊กยอมรับเงื่อนไขแล้วเลือกตกลง ระบบจะเซ็ต Password ให้ใหม่เป็น "1234"
5. จากนั้นระบบจะเเสดงหน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่านอัตโนมัติเพื่อให้สมาชิกทำการกำหนดรหัสผ่านใหม่ด้วยตัวเอง
6. กรุณาเก็บรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ
เลขทะเบียนสมาชิก : ** ไม่ต้องใส่เลขศูนย์นำหน้า
เลขที่บัตรประชาชน : ** ใส่ 13 หลัก
วันเกิด : ** ตัวอย่าง 22112523 (วันเดือนปี(พ.ศ))
ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขในการเปลี่ยน password
 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด
เลขที่ 2 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G และชั้น 6 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 0-2419-7543-4 , 0-2419-8363-4 0-2444-7741-3 โทรสาร 0-2444-7738 , 0-2444-7747
© 2014 All Rights Reserved www.musaving.com | Design By Isocare System Co.,Ltd™