สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด
Mahidol University Savings and Credit Co-Operative, Limited
ระบบบริการสมาชิก (Member Service System)
 
**เงื่อนไขในการเปลี่ยนรหัสระบบข้อมูลสมาชิก**

1. ทำการกรอกเลขทะเบียนสมาชิก 
2. ทำการกรอกรหัสบัตรประชาชน 
3. ทำการกรอกวันเกิดขอท่าน
4. เมื่อกรอกครบทุกช่องเเล้วเลือกตกลง ระบบจะ set password เริ่มต้นให้เป็น '1234'
5. จากนั้นระบบจะเเสดงหน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่านอัตโนมัติเพื่อให้สมาชิกทำการกำหนดรหัสผ่านใหม่ด้วยตัวเอง
6. กรุณาเก็บรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ
เลขทะเบียนสมาชิก :
เลขที่บัตรประชาชน :
วันเกิด : ** ตัวอย่างเช่น 22112523 (วันเดือนปี(พ.ศ))
ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขในการเปลี่ยน password
 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด
เลขที่ 2 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G และชั้น 6 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 0-2419-7543-4 , 0-2419-8363-4 0-2444-7741-3 โทรสาร 0-2444-7738 , 0-2444-7747
© 2014 All Rights Reserved www.musaving.com | Design By Isocare System Co.,Ltd™