สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด
Mahidol University Savings and Credit Co-Operative, Limited
ระบบบริการสมาชิก (Member Service System)
 
เงื่อนไขและข้อตกลงในการสมัครสมาชิก

1. การเข้าใช้งานระบบบริการสมาชิกจะต้องทำการสมัครเข้าใช้งานระบบและต้องเป็นสมาชิกของ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด เท่านั้น 
2. เพื่อความเรียบร้อยในการสมัครใช้งานระบบฯ และเพื่อยืนยันผู้สมัคร กรุณาทำตามขั้นตอนที่ระบบแนะนำ 
3. หากปรากฏว่า ชื่อ-นามสกุล หรือ เลขทะเบียนสมาชิก ของท่านได้มีการสมัครใช้งานแล้ว โดยท่านไม่ทราบ หรือทำการสมัครด้วยตัวท่านเอง
กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ต่อไปกรุณาเก็บรักษา Username / Password ของท่านให้เป็นความลับ
4. เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลของท่านเองหากปรากฏว่ามีบุคคลแอบอ้าง สมัครใช้งานระบบและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วจะทำการลบรายชื่อนั้นๆ
ออกจากระบบ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 
5. ข้อมูลของสมาชิก ในระบบจะทำการปรับปรุงข้อมูล หากสมาชิกท่านใดพบข้อมูลไม่ตรงหรือมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
6. ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงดังกล่าวแล้ว และยินยอมในเงื่อนไขต่างๆ ที่ทาง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด กำหนดไว้

เลขทะเบียนสมาชิก : ** ไม่ต้องใส่เลขศูนย์นำหน้า
เลขที่บัตรประชาชน : ** ใส่ 13 หลัก
ข้าพเจ้ายอมรับเงิ่อนไขทั้งหมด
 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด
เลขที่ 2 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G และชั้น 6 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 0-2419-7543-4 , 0-2419-8363-4 0-2444-7741-3 โทรสาร 0-2444-7738 , 0-2444-7747
© 2014 All Rights Reserved www.musaving.com | Design By Isocare System Co.,Ltd™